REGULAMIN PŁATNOŚCI

Regulamin

Rozdział 1 DEFINICJE

Kancelaria – Adwokat Łukasz Węgłowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ŁUKASZ WĘGŁOWSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7431661997, ul. Staromłyńska 20/3, 70-561 Szczecin.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi Kancelarii,
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zapytanie/Porada prawna– wniosek złożony przez Klienta za pomocą „Formularza kontaktowego” udostępnionego w Serwisie o wykonanie usługi prawnej
Regulamin
 – niniejszy regulamin
Serwis – serwis internetowy Kancelarii dostępny na stronie internetowej  
KIP – Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna (KIP S.A.) z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań
Administrator – administrator danych osobowych Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Węgłowski (ul. Staromłyńska 20/3, 70-561 Szczecin)

Rozdział 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia przez Kancelarię porad prawnych drogą elektroniczną, zasady zawarcia i wykonania przez Kancelarię umowy.
 2. Regulamin jest częścią umowy zawieranej pomiędzy Kancelarią a Klientem.
 3. Zawarcie umowy następuje w chwili wpłynięcia na rachunek bankowy Kancelarii opłaty uiszczonej za poradę prawną.
 4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych na potrzeby wykonania usługi oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 5. Kancelaria nie wyraża zgody na wykorzystywanie świadczonych przez siebie usług w celach niezgodnych z prawem.
 6. Wykonawcą oferowanych porad prawnych jest Kancelaria.
 7. Porady prawne świadczone przez Kancelarię są co do zasady płatne z góry.
 8. Zapytania/Porady prawne ze względu na stopień skomplikowania podzielone są na dwa rodzaje:
 9. porada prawna podstawowa – obejmuje wyłącznie przedstawienie przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w stanie faktycznym przedstawionym w pytaniu, przy czym pierwsza porada jest bezpłatna.
 10. porada prawna rozszerzona – obejmuje wszystkie elementy wskazane w poradzie standardowej oraz analizę dokumentów sprawy przesłanych przez Klienta.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta.
 12. Akceptując niniejszy regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do zrealizowania porady prawnej. 

Rozdział 3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA USŁUGI

 1. Zgłoszenie pytania następuje za pośrednictwem prawidłowo wypełnionego formularza.
 2. Pytanie powinno w sposób niebudzący wątpliwości wskazywać problem, którego ma dotyczyć porada prawna. W pytaniu należy przytoczyć wyczerpująco wszystkie okoliczności faktyczne mogące mieć wpływ na interpretację przepisów.
 3. W przypadku gdy pytanie dotyczy kwestii innych niż prawne lub dotyczy spraw prawnych nie wchodzących w zakres działalności Kancelarii (wskazany szczegółowo w serwisie), Kancelaria odmawia świadczenia porady prawnej
  i zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy Klienta.
 4. Brak wpłaty na rachunek bankowy Kancelarii lub nie otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3 rozdziału 2 w przeciągu 4 dni roboczych od przesłania wypełnionego formularza przez Klienta skutkuje niepodjęciem przez Kancelarie opracowania porady. Jeżeli wpłaty dokonano po tym terminie Klient zobowiązany jest przesłać na adres poczty elektronicznej Kancelarii lukasz@weglowski.com.pl informacje zawierającej datę wysłania formularza oraz opis problemu w nim opisanego.
 5. W przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia pytania o dodatkowe informacje niezbędne do udzielenia porady prawnej, Kancelaria może niezwłocznie zwrócić się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o przekazanie brakujących informacji. W przypadku ich nieotrzymania w terminie 2 dni roboczych, dalsze świadczenie porady prawnej oparte będzie o dotychczasowe informacje.
 6. Uzupełnienie danych przez Klienta, na podstawie zadanego przez Kancelarię zapytania nie wymaga dodatkowych opłat.
 7. Porada prawna zostanie przesłana Klientowi w ciągu 7 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po zadaniu pytania. Do okresu tego nie wlicza się dni niebędących dniami roboczymi.
 8. W sytuacji wskazanej w pkt. 4 zdanie 2 rozdziału 3, termin udzielenia odpowiedzi o którym mowa w punkcie poprzedzającym biegnie od chwili wpłynięcia informacji do Kancelarii. Natomiast w sytuacji wskazanej w pkt. 5 termin ten biegnie od chwili uzyskania pełnych danych przez Kancelarię.
 9. Klient otrzymuje cały materialny efekt porady prawnej w formie elektronicznej.
 10. W przypadku niezrealizowania zamówionej i opłaconej porady prawnej, zgodnie z ustalonymi warunkami, Klient otrzyma zwrot kwoty wpłaconej tytułem ceny za wykonanie usługi.

Rozdział 4 KONTAKT Z KANCELARIĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Staromłyńska 20/3, 70-561 Szczecin
 2. Adres e-mail: lukasz@weglowski.com.pl
 3. Telefon: +48 609 669 224

Rozdział 5 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu potrzebne jest:

 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Rozdział 6 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 • zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 • poprzez system tpay.com przez Krajowy Integrator Płatności S.A.,plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań in. za pomocą:
  • przelewu bankowego elektronicznego (online),
  • karty płatniczej,
  • kodem BLIK (pełna lista kanałów płatności w systemie comdostępna jest na stronie operatora płatności).
 1. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Klient akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Kancelarię. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.

Rozdział 7 CENNIK

Ceny porad prawnych i usług z uwagi na ich różnorodność ustalane są indywidualnie. Za wykonaną usługę płatność następuje w formie gotówkowej lub przelewem w sposób uzgodniony w umowie, po wystawieniu paragonu lub faktury.

Rozdział 8 REKLAMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Transakcji rozpatruje KIP.
 2. Reklamacje dotyczące płatności przyjmowane są w poniżej wymienionej formie:
 1. Reklamacja winna zawierać:
 • Przyczynę reklamacji,
 • Adres e-mail zgłaszającego
 • Identyfikator transakcji
 • Kwotę transakcji
 • Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego lub karty płatniczej
  (w zależności od metody płatności)
 • Datę transakcji
 • Nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność.
 1. KIP potwierdza wpływ reklamacji za pomocą wiadomości automatycznej wraz ze wskazaniem numeru reklamacji.
 2. KIP zobowiązuje się do pełnej reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych. Odpowiedź na reklamacje jest udzielana na adres poczty elektronicznej, w postaci papierowej lub w za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

Rozdział 9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Węgłowski. Kontakt z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych możliwy jest za pośrednictwem adresu wskazanego ul. Staromłyńska 20/3, 70-561 Szczecin, oraz adresu e-mail lukasz@weglowski.com.pl,
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: ”RODO”)
 3. Celem przetwarzania danych Klienta przez Kancelarię jest:
 • podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń czy prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług;
 1. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Kancelarii.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 • obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów,
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 2. Kupującemu przysługuje:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo żądania usunięcia danych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 • prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 1. Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres, adres mailowy podany na wstępie, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.
 2. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z Rozdziału 4 Regulaminu.

Rozdział 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zastrzeżeń co do jakości wykonanej usługi, Klient w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi może zgłosić reklamację za pomocą poczty elektronicznej, na adres: lukasz@weglowski.com.pl. Kancelaria zobowiązuje się ustosunkować do wszelkich zastrzeżeń w terminie 7 dni w formie wiadomości mailowej.
 2. W razie jakichkolwiek problemów z realizacją usługi należy kontaktować się bezpośrednio z adwokatem Łukaszem Węgłowskim pod adresem email: lukasz@weglowski.com.pl.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, co treści regulaminu lub sposobu w jaki świadczymy usługi prawne drogą elektroniczną – zapraszamy do kontaktu pod adresem email: lukasz@weglowski.com.pl.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.