Prawo karne – od drobnych kradzieży po przestępczość zorganizowaną

Chciałbyś dowiedzieć się, jak wygląda codzienność adwokata reprezentującego swoich klientów w sprawach karnych? Być może zdziwi Cię, jak różnorodne przestępstwa i wykroczenia rozstrzygane są przez polskie sądy. Poznaj wyzwania, z jakimi najczęściej musi mierzyć się zawodowy obrońca.

Kodeks karny i jego szerokie zastosowanie

Część szczególna polskiego kodeksu karnego liczy aż 22 rozdziały, z których każdy zawiera katalog przestępstw z zupełnie różnych grup. Grupy te są zdefiniowane według kryterium dobra, jakie narusza dany czyn zabroniony. Znajdziemy wśród nich między innymi przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, których najczęściej dotyczą powieści i podcasty kryminalne, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz mniej pobudzające wyobraźnię przestępstwa: przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową albo przeciwko środowisku.

Prawo karne dzieli przestępstwa na zbrodnie i występki. Zbrodnię rozpoznamy po zagrożeniu karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Jest nią na przykład zabójstwo, szpiegostwo, rozbój z bronią palną, zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem oraz fałszerstwo pieniędzy. Sprawy o zbrodnie rozstrzygane są zawsze przed sądami okręgowymi. Pozostałe przestępstwa to występki. W gronie adwokatów dość często słyszy się o następujących sprawach:

Oszustwo

Art. 286 k.k. stanowi, że oszustwo polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za taki czyn grozi kara od 6 miesięcy do lat 8. Oskarżenia o oszustwo szczególnie często padają w kontekście internetowych portali sprzedażowych. Warto pamiętać, że wobec sprawcy oszustwa, który dobrowolnie naprawił szkodę sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub nawet odstąpić od wymierzenia kary, gdy szkoda została naprawiona w całości.

Poświadczenie nieprawdy

Poświadczenie nieprawdy to zupełnie inny rodzaj czynu niż oszustwo. Może popełnić je funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu. Zgodnie z art. 271 za zawarcie w nim nieprawdziwych informacji grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W takiej sprawie obrońca będzie dążył do wykazania niskiej szkodliwości społecznej czynu.

Niealimentacja

Niealimentacja to przestępstwo zdefiniowane w art. 209 k.k. polegające na uchylaniu się od wykonania obowiązku alimentacyjnego. Najczęstszym zadaniem obrońcy w takiej sprawie jest wykazanie, że do powstania zaległości nie doszło z winy oskarżonego, który wszelkimi siłami starał się spełnić swój obowiązek.

Adwokat w sprawach o wykroczenia

Prawo karne to nie tylko kodeks karny. Wiele czynów zabronionych jest zdefiniowanych również w innych ustawach. W kodeksie wykroczeń zawarto czyny społecznie szkodliwe o mniejszej wadze, zagrożone grzywną do 5000 złotych, naganą, aresztem lub ograniczeniem wolności. Najczęściej dotyczą sytuacji powstających w ruchu drogowym, ale adwokatom zdarza się również pomagać klientom w sprawach o zakłócanie ciszy nocnej lub porządku publicznego czy uszkodzenia lub zniszczenia publicznego bądź prywatnego mienia. W tego rodzaju sprawach pomóc Państwu może nasz adwokat specjalizujący się w prawie karnym ze Szczecina

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – dobry adwokat zna ją na wyrywki

Sporo spraw karnych przed polskimi sądami dotyczy także narkotyków – substancji, których posiadanie i sprzedawanie jej w naszym kraju zakazane. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii wyszczególnia dwa szczególnie często powtarzające się przestępstwa:

Posiadanie narkotyków i substancji zakazanych

Osoba, która wbrew przepisom ustawy posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kara ta jest surowsza, jeśli mówimy o znacznej ilości tych substancji. Obrońca oskarżonego o ten czyn może spróbować uzyskać:

  • umorzenia postępowania w przypadku posiadania nieznacznej ilości narkotyków na własny użytek;
  • umorzenie postępowania ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu;
  • zawieszenie postępowania w przypadku poddania się leczeniu odwykowemu;

Handel narkotykami i substancjami psychotropowymi

Osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Kara ta jest surowsza, gdy narkotyki zostaną udzielone małoletniemu, wówczas czyn będzie kwalifikowany jako zbrodnia.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.