Szkoda majątkowa i niemajątkowa — pojęcia, rodzaje, przykłady

Szkoda to uszczerbek poniesiony w wyniku konkretnego zdarzenia. Co ważne, uszczerbek ten nie musi dotyczyć wyłącznie sfery materialnej. Wyróżnia się bowiem szkodę majątkową oraz niemajątkową na mieniu i osobie. Warto nieco bliżej przyjrzeć się tym dwóm pojęciom i poznać najważniejsze różnice między nimi.

Szkoda majątkowa i niemajątkowa – czym się od siebie różnią?

Szkoda majątkowa to szkoda, którą można wyrazić w pieniądzu. Najczęściej do jej ustalenia niezbędna jest pomoc rzeczoznawcy majątkowego. Nie jest to jednak obowiązek, choć warto zastanowić się nad skorzystaniem z takich usług.

W przypadku uszczerbku, jakim jest szkoda majątkowa, definicja określa, że może ona obejmować zarówno szkody na mieniu, jak i w interesach. Obejmuje bowiem realne straty takie jak np. zniszczenie jakiejś rzeczy (z j. łacińskiego damnum emergens), ale także odnosi się także do rzeczy niematerialnych (lucrum cessans). Szkoda może bowiem uniemożliwiać np. wykonywanie pracy zarobkowej w wyniku utraconego dobra.

Szkoda niemajątkowa zgodnie z przepisami prawa cywilnego jest krzywdą. Są to straty moralne poniesione w wyniku konkretnego zdarzenia. Są to wszystkie negatywne następstwa, które mają niematerialny charakter.

Szkoda majątkowa a niemajątkowa różnią się wiec od siebie rodzajem poniesionej straty. W obu przypadkach możliwe jest dochodzenie swoich roszczeń w postaci odszkodowania.

Szkoda majątkowa – przykłady

Za szkodę majątkową można uznać m.in.:

  • Koszty związane z naprawą uszkodzonego samochodu,
  • Koszty remontu nieruchomości,
  • Koszty leczenia po wypadku.

Szkoda niemajątkowa – przykłady

Do szkód niemajątkowych można zaliczyć:

  • Ból fizyczny związany z poniesionymi obrażeniami,
  • Cierpienie psychiczne na skutek straty bliskiej osoby,
  • Traumę po wypadku,
  • Stres oraz smutek.

Jest to tylko kilka przykładów, gdyż do tej grupy można zakwalifikować wiele krzywd, które są następstwem danego zdarzenia. Osoba, która doświadczyła szkody niematerialnej, może żądać zapłaty zadośćuczynienia. Krzywda jako szkoda niemajątkowa może zostać w pewnym stopniu naprawiona przez wypłatę określonej sumy należnej za wystąpienie negatywnych skutków, których nie można wyrazić w kwotach bezwzględnych. Ustalenie wysokości zadośćuczynienia to trudne zadanie, dlatego warto w tej kwestii zwrócić się do doświadczonego prawnika.

W prawie można spotkać się także  z pojęciem, jakim jest znaczna szkoda majątkowa. Można mówić o niej, gdy straty przekraczają 200 000 zł. Istnieje również szkoda majątkowa o wielkich rozmiarach. Występuje, gdy jej wartość przekracza 1 000 000 zł. Warto wiedzieć, czym jest czysta szkoda majątkowa. Jest to szkoda, której nie można zakwalifikować ani do szkody na mieniu, ani na osobie. Dotyczy ona najczęściej osób wykonujących takie zawody jak księgowy, czy agent ubezpieczeniowy.

Wyrządzono Ci szkodę majątkową lub niemajątkową? Chcesz dochodzić sprawiedliwości? Zrób to z pomocą naszych adwokatów ze Szczecina! 

Zadzwoń!

Inny podział szkód

Szkody można podzielić także w inny sposób. Szkoda majątkowa na osobie to uszczerbek na zdrowiu, pogorszenie się stanu poszkodowanego, a nawet jego śmierć. Odnosi się także do utraconych korzyści, jakie konkretna osoba poniosła w wyniku uczestniczenia w zdarzeniu.

Szkoda majątkowa na mieniu to wspomniana już utrata korzyści lub rzeczywista strata. Pojęcie to odnosi się więc do konkretnych rzeczy utraconych lub zniszczonych w wyniku konkretnego zdarzenia.

Dlaczego ważne jest prawidłowe rozpoznanie szkody?

Rozpoznanie szkody i zakwalifikowanie jej do określonej grupy ma znaczenie pod kątem ustalania rodzaju odszkodowania. Chodzi głównie o to, czy osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie, czy zadośćuczynienie. Podział szkód jest jednak bardzo płynny. Poszkodowany może więc wnioskować o naprawienie więcej niż jednego rodzaju szkody, jakiej doznał. Bardzo istotne dla sądu, który będzie rozpatrywał daną sprawę, jest to, aby opisać stan faktyczny oraz w precyzyjny sposób określić swoje żądania.

Można więc dochodzić zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienie w tym samym czasie. Można te roszczenia zawrzeć w jednym powództwie. Jeśli decyzja sądu nie jest zgodna z oczekiwaniami poszkodowanego, może on złożyć odwołanie. Dzięki temu jego sprawa zostanie ponownie rozpatrzona. Jest to możliwe zarówno w przypadku poniesionej straty, jaką jest szkoda niemajątkowa, jak i szkoda majątkowa, odwołanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, przesłane drogą elektroniczną lub złożone ustnie.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.