Czym jest zasiedzenie w dobrej wierze?

Zasiedzenie nieruchomości ma miejsce w sytuacji, kiedy dana osoba nabywa do niej prawo własności, nie będąc jej właścicielem. Taka możliwość ma miejsce w przypadku długotrwałego i faktycznego posiadania. Mowa tutaj zarówno o gruntach, jak i budynkach. Co ważne, nie ma możliwości zasiedzenia części danego dobra. Jednak, aby zasiedzenie było możliwe, konieczne jest spełnienie określonych warunków oraz potwierdzenie na drodze sądowej.

Czym jest zasiedzenie w dobrej wierze?

Jednym z przewidywanych przez prawo sposobów na zostanie właścicielem danej nieruchomości jest zasiedzenie. Ten rodzaj nabycia jest regulowany przez Kodeks cywilny. Do zasiedzenia dochodzi na skutek korzystania z określonego dobra i traktowania go jak właściciel nieprzerwanie przez określony czas bez oficjalnego przypisania tej funkcji. Prawo do własności nabywa się bez konieczności zawierania umowy, jednak musi być potwierdzone przez sąd. Z zasiedzeniem mamy do czynienia w sytuacji, gdy:

  • posiadanie nieruchomości musi być samoistne;
  • musi zaistnieć określony upływ czasu.

Posiadacz samoistny to osoba władająca danym dobrem, jak właściciel i zachowuje się tak, jakby nim był. Wiąże się to z ponoszeniem wszelkich opłat oraz podatków związanych z posiadaniem konkretnej nieruchomości, a także z pobieraniem z niej pożytki.

Polskie prawo rozróżnia dwa zasiedzenia tj. w dobrej i złej wierze.

Dobra wiara występuje wówczas, gdy dana osoba dokonuje zasiedzenia zgodnie z prawem, czyli uzasadnionymi okolicznościami i jest przekonana, że ma prawo do władania określonym mieniem. Jeżeli osoba ta, wiedziała, że nie ma tego prawa, wtedy mówi się o złej wierze.

Zasiedzenie w dobrej wierze – ile lat?

Upływ czasu jest podstawową przesłanką do zasiedzenia. Zgodnie z art. 172 § 1,2 Kodeksu cywilnego: posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, nabywa własność, jeżeli dysponuje nieruchomością nieprzerwanie przez 20 lat jako posiadacz samoistny.

Jakiego rodzaju obiekt może być objęty zasiedzeniem w dobrej wierze?

Przepisy prawa jasno określają, że zasiedzenie odnosi się wyłącznie do nieruchomości gruntowych i budynków, które są trwale związane z gruntem, bądź części tych zabudowań, jeśli na mocy przepisów stanowią odrębny od działki przedmiot własności.

Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze

Nieruchomości są najczęstszym przedmiotem zasiedzenia. Mowa tutaj o budynku czy lokalu mieszkalnym, które stanowią przedmiot odrębnej własności. Stąd też nie ma możliwości zasiedzenia np. pokoju, ponieważ nie jest to odrębny rodzaj nieruchomości. Z kolei zasiedzenie gruntu w dobrej wierze często mylone jest z dzierżawą, która wiąże się z umową. Na jej mocy dzierżawcza jest posiadaczem zależnym, więc nie spełnia jednego z koniecznych warunków. Zasiedzenie działki w dobrej wierze jest możliwe po upływie 20 lat, będąc przy tym posiadaczem samoistnym.

Czego nie obejmuje zasiedzenie w dobrej wierze? Przykłady

Nie ma możliwości zasiedzenia części składowych rzeczy niebędących odrębnym przedmiotem własności, ponieważ nie mogą one być przedmiotem posiadania samoistnego, co z kolei jest jednym z warunków zasiedzenia.

W praktyce oznacza to, że nie można zasiedzieć części nieruchomości np. jednego pomieszczenia (pokój, strych, piwnica) w domu jednorodzinnym.

Jak wygląda postępowanie w sprawie zasiedzenia w dobrej wierze i w jakich sytuacjach może być wszczęte?

Osoba zainteresowana, która chce nabyć prawo własności do danej nieruchomości, uiszcza opłatę w kasie sądu lub przelewem na konto bankowe. Jest to warunek konieczny, aby sąd rozpatrzył sprawę. Następnie składa wniosek o zasiedzenie w dobrej wierze w sądzie rejonowym (właściwym dla miejsca, w którym znajduje się nieruchomość) w wydziale cywilnym. W jego przygotowaniu może pomóc jeden z naszych adwokatów ze Szczecina specjalizujących się w prawie cywilnym. Taki wniosek powinien zawierać:

  • dane wszystkich osób, których dotyczyć będzie wynik postępowania;
  • dane określające nieruchomość – adres administracyjny nieruchomości, powierzchnię, kategorię użytku, a także numer księgi wieczystej danej nieruchomości (jeżeli jest założona);
  • odpis księgi wieczystej, jeżeli jest ona prowadzona dla danej nieruchomości;
  • dowody świadczące o nieprzerwanym posiadaniu określonej nieruchomości np. wniesienie opłat oraz podatków.

Osoba, która zajmowała się oraz utrzymywała daną nieruchomość przez 20 lat, zgodnie z prawem może stać się jej prawowitym właścicielem. Umożliwia to zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze. Jednak by tak się stało, konieczne jest wypełnienie przesłanek oraz pozytywnie rozpatrzony wniosek przez sąd.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.