Co mieści się w zakresie pojęcia prawa cywilnego

Prawo cywilne jest jednym z fundamentów rozstrzygania spraw na gruncie życia codziennego. Aktualne zapisy uregulowane są przez kodeks cywilny, pochodzący jeszcze z 1964 roku. Odnosząc się do zapisów prawa cywilnego, warto mieć wiedzę o tym, w jaki sposób dzieli się prawo cywilne i czym różnią się od siebie poszczególne jego działy. Należy także pamiętać, że w przypadku każdej sprawy cywilnej można skontaktować się z doświadczonym adwokatem ze Szczecina, który będzie służył radą na każdym etapie postępowania.

Co warto wiedzieć na temat prawa cywilnego?

Jedną z najważniejszych informacji jest brak przyporządkowania jednej strony sporu do drugiej – mowa tutaj o ich pełnej równości, a także braku przymusu ze strony organów państwowych. Warto też mieć na uwadze fakt, że prawo cywilne obejmuje kwestie majątkowe i niemajątkowe, związane z dobrami, które nie mają wartości ekonomicznej.

Jakie wyróżniamy działy prawa cywilnego?

Prawo zobowiązań

Przepisy prawa zamieszczone w tym dziale umożliwiają regulację z zakresu wymiany usług i towarów. Znajdują się tu m.in. informacje na tematy związane z pożyczką, najmem, spedycją, a także objaśnienia, kiedy mamy do czynienia z czynami niedozwolonymi czy też bezpodstawnym wzbogaceniem. 

Prawo rzeczowe

W tym dziale mieści się pojęcie prawa własności, a także prawa związane z majątkiem w formie nieruchomości oraz elementów ruchomych.

Prawo rodzinne

Przez niektórych traktowane jako odrębna gałąź prawa, oparta o zapisy zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, którego zapisy dzielą się na działy związane z małżeństwem, pokrewieństwem, a także opieką i kuratelą. Jednak z uwagi na podobne regulacje zawarte w odrębnej gałęzi prawa rodzinnego, nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, by stosunki rodzinne mogły być regulowane także zapisami z prawa cywilnego.

Prawo spadkowe

Dział ten zajmuje się opisywaniem postępowania w przypadku śmierci osoby fizycznej i pozostawionego przez nią majątku. Tutaj znajdziemy informacje na temat dziedziczenia ustawowego i testamentowego, w tym skutków, jakie pociąga za sobą każdy z tych sposobów dziedziczenia. 

Jakie inne dziedziny prawa możemy zaliczać do prawa cywilnego?

Istnieje jeszcze kilka dziedzin prawa, których zaliczanie do prawa cywilnego jest kwestią sporną. Wyróżniamy w tym zakresie prawo spółdzielcze, handlowe, rolne, a także prawo pracy.

  • Prawo spółdzielcze – mówi się, że stanowi ono część tzw. prawa korporacyjnego, regulującego stosunki pomiędzy przedsiębiorstwem a jego członkami w założeniu równorzędności obu stron.
  • Prawo rolne –  zajmuje się ono m.in. pozycją prawną producentów rolnych, przetwarzaniem gotowych płodów rolnych, a także organizacją rynków rolnych.
  • Prawo handlowe – zajmuje się ono regulowaniem relacji pomiędzy spółkami handlowymi, przedsiębiorcami i osobami trzecimi.
  • Prawo pracy – odpowiada za stosunki zawodowe pomiędzy personelem a pracodawcą, a także regulacjami dotyczącymi organizacji zawodowych pracowników i pracodawców, czy też dialogiem w tzw. zbiorowych stosunkach pracy.

Jakie są najważniejsze zasady prawa cywilnego?

  • Brak retroakcji – według tego założenia, prawo nie działa wstecz. Wyjątkiem są sytuacje, w których cel lub brzmienie zapisu wyraźnie zaznacza co innego.
  • Ciężar dowodu – ta zasada zakłada, że udowodnienie winy ciąży na stronie oskarżającej, która ma na celu wyciągnięcie na tej podstawie określonych skutków prawnych.
  • Zakaz nadużywania prawa – zgodnie z tym nie jest dozwolone korzystanie z przepisów prawa w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub krzywdzący interesy pojedynczej jednostki. Do tego zakazu zalicza się również zaniechanie podejmowania czynności prawnych, by uzyskać dla siebie korzyści.
  • Działanie w dobrej i złej wierze – chociaż pojęcia te nie są ściśle uregulowane w ustawodawstwie, istnieje podstawowe założenie, według którego jeśli skutki zastosowania określonej ustawy zależą od dobrej lub złej wiary, dobra wiara występuje w sposób domniemany. 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.