Przebieg sprawy rozwodowej – czego spodziewać się w sądzie

Rozwód nie jest sytuacją łatwą – dla żadnej ze stron. Jeśli małżeństwo ma także dzieci, w postępowaniu ważne jest uwzględnienie także ich dobra i potrzeb. Czy da się zminimalizować stres związany z rozprawą rozwodową? Tak, gdy odpowiednio przygotujemy się do czekającego na wyzwania.

Jak wygląda rozprawa rozwodowa?

Rozstrzygnięciem sprawy rozwodowej zajmuje się sąd w trzyosobowym składzie, w który wchodzi jeden sędzia zawodowy i dwóch ławników. Powód lub powódka, czyli osoba, która złożyła pozew o rozwód powinna usiąść po prawej stronie z punktu widzenia sądu. Pozwany lub pozwana – po lewej. Normą jest to, że rozprawa odbywa się przy zamkniętych drzwiach i bez udziału publiczności. Strony mogą jednak zgodnie zażądać publicznego rozpoznania sprawy rozwodowej. Sąd zezwoli na to, o ile nie uzna, że taka jawność mogłaby zagrażać moralności.

Co może wydarzyć się na rozprawie rozwodowej?

Przebieg rozprawy rozwodowej możemy podzielić na pięć etapów. Poniżej znajdziesz krótki przewodnik, który zilustruje, jak może wyglądać każdy z nich.

Wywołanie rozprawy i sprawdzenie obecności

Rozprawa rozpocznie się z chwilą, gdy protokolant wywoła sprawę i wezwie strony, ich pełnomocników oraz świadków na salę. Następnie przewodniczący składu sprawdzi obecność. Przy tej czynności konieczne będzie okazanie dokumentu weryfikującego tożsamość. Po sprawdzeniu obecności świadkowie będą musieli opuścić salę i powrócą do nią dopiero, gdy nadejdzie czas na ich zeznania.

Wnioski stron i pytania sądu

Strony, zaczynając od powoda lub powódki, muszą przedstawić przed sądem swoje żądania odnośnie rozstrzygnięcia, wnioski formalne, twierdzenia i dowody na ich poparcie. W tej fazie nie warto pozostawać biernym wobec stanowisk strony, ponieważ sąd może uznać niepodważone przez pozwanego fakty za przyznane.

Przed samym postępowaniem dowodowym, sąd będzie zadawał stronom pytania, by ustalić okoliczności, w jakich doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego a także jak wygląda sytuacja ewentualnych dzieci stron. Sąd może zapytać o datę ślubu, przyczyny, dla których związek małżonków przestał poprawnie funkcjonować, potencjalne szanse na zażegnanie konfliktu, a także o konkretny czas, w którym zanikło pożycie małżeńskie, uczucia i potrzeba prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. 

Postępowanie dowodowe

W tej najbardziej rozbudowanej części rozprawy strony mają za zadanie przedstawić dowody na swoje twierdzenia. Ma ona niebagatelne znaczenie, ponieważ to na podstawie udowodnionych faktów sąd orzeknie o winie jednego z małżonków, wysokości alimentów czy opiece nad dziećmi.

Najprostszym przypadkiem jest sytuacja, w której strony wnoszą o rozwód bez orzekania o winie i nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci. Wtedy postępowanie dowodowe można ograniczyć do przedłożenia odpisu aktu małżeństwa i przesłuchania stron. Przy bardziej skomplikowanym scenariuszu, na przykład w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, sąd może oprzeć swoje rozstrzygnięcie na przesłuchaniach świadków, dokumentach urzędowych i prywatnych dotyczących np. zarobków i stanu zdrowia, wywiadzie środowiskowym, opiniach biegłych.

Końcowe głosy stron i zamknięcie rozprawy

Na koniec rozprawy sąd po raz ostatni udzieli głosu najpierw powodowi lub powódce a później stronie pozwanej. Jest to moment na podtrzymanie zgłaszanych na początku żądań i odniesienie się do twierdzeń, jakie w toku postępowania przedstawiła strona przeciwna. 

Wydanie wyroku

W ostatnim etapie skład sędziowski udaje się na naradę w celu sformułowania i podpisania sentencji wyroku. O ile nie mamy do czynienia z rozwodem bez orzekania o winie i strony nie przygotowały żadnych wcześniejszych ustaleń, nie następuje to raczej już po pierwszej rozprawie. 

Jak adwokat może wesprzeć swojego klienta w sprawie rozwodowej?

Pełnomocnik w sprawie rozwodowej to nieoceniona pomoc na sali rozpraw. Wsparcie profesjonalisty przede wszystkim zmniejszy poziom stresu odczuwanego przez klienta, co ułatwi trzeźwe i zwięzłe odpowiadanie na pytania sądu. 

Doświadczony adwokat rozwodowy ze Szczecina szybko rozpozna nieuczciwe zagrywki strony przeciwnej i prędko znajdzie logiczne argumenty na odparcie emocjonalnych zarzutów. Dodatkowo pomoże swojemu klientowi odpowiednio przygotować się do wymagającego wystąpienia przed sądem. W jego obecności klient nie będzie musiał również obawiać się o takie detale jak to, że zapomni powstać w wymaganej zwyczajem chwili.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.