Zabezpieczenie wykonania umowy w zamówieniach publicznych

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy to rodzaj kaucji – lub zobowiązania do jej wypłacenia – która uiszczana jest przez wykonawcę na rachunek zamawiającego. Na czym dokładnie polega takie zabezpieczenie i co się z nim wiąże?

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zgodnie z art. 147 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych zabezpieczenie wykonania umowy stanowi formę gwarancji pokrycia należności wynikających z nienależytego wykonania lub niewykonania określonego w umowie zamówienia. W ten sposób pokryte mogą zostać te roszczenia, których dochodzenie jest zgodne z treścią umowy lub obowiązującymi przepisami prawnymi w ramach naprawienia szkody wynikającej z nienależytego wykonania lub niewykonania danej umowy.

Zabezpieczanie wykonania umowy powinno zamykać się w granicach ustawowych – oznacza to, że nie może ono przekraczać 10% maksymalnej wartości zobowiązania zamawiającego wyszczególnionego w umowie lub zawartej w niej kwoty całkowitej. W obrębie granicy ustawowej wysokość zabezpieczenia zależna jest od woli zamawiającego. Jeżeli w umowie nie ma informacji dotyczącej wymaganej kwoty zabezpieczenia, rozumie się to jako rezygnację zamawiającego z żądania zabezpieczenia.

Zabezpieczenie podlega całkowitemu zwrotowi w ciągu 30 dni od należytego wykonania zamówienia. W takiej sytuacji możliwe jest pozostawienie 30% kwoty na rachunku zamawiającego w celu opłacenia ewentualnych roszczeń związanych z wadami zamówienia.

Z kolei w przypadku nienależytego wykonania zwrotowi podlega jedynie ta część zabezpieczenia, która nie należy się zamawiającemu z tytułu przewidzianych kar umownych lub poniesionej szkody.

Należy ustalić wysokość gwarancji, czyli maksymalną kwotę obejmującą wypłatę świadczeń z gwarancji, która wygaśnie po przekroczeniu tej kwoty. W sytuacji, gdy zamawiającemu nie przysługiwały żadne należne i wymagalne roszczenia wymagające wypłaty gwarancji w jej pełnej kwocie, nie ma on uprawnień do żądania całkowitej wypłaty gwarancji.

Jeżeli zabezpieczenie nie ma formy świadczenia finansowego, powinno zostać uregulowane jeszcze przed zawarciem umowy. Istnieje szereg dopuszczalnych form zabezpieczenia. Wyróżniamy wśród nich świadczenia finansowe, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, poręczenia bankowe lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, a także poręczenia wystawiane przez podmioty wymienione w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Oprócz tego możliwe jest wniesienie zabezpieczenia w formie ustanowienia zastawu rejestrowego zgodnego z przepisami o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustanowienia zastawu na papierach wartościowych Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także w postaci weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Wybór formy wniesienia zabezpieczenia zależny jest od wykonawcy.

Potrzebujesz pomocy w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy? Skontaktuj się z naszymi adwokatami ze Szczecina

Zadzwoń

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.