Co składa się na umowę deweloperską?

Umowa deweloperska zobowiązuje dewelopera do zbudowania i sprzedaży lokalu, a następnie do ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia jego własności na nabywcę. Sporządzana jest pod postacią aktu notarialnego, a zabezpiecza ją tzw. ustawa deweloperska, czyli Ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Co powinna zawierać prawidłowa umowa deweloperska?

Wymogi dotyczące zawartości umowy deweloperskiej definiowane są w art. 22 wymienionej ustawy. Powinna ona obejmować:

 1. Dane określające strony umowy;
 2. Data i miejsce podpisania umowy;
 3. Cena zakupu nieruchomości, zawierająca podatek VAT – umowa powinna ponadto precyzować, czy w wartość lokalu wliczona jest cena jego części składowych, takich jak np. chodnik czy balkon. Należy przy tym pamiętać, że cena uwzględniona w umowie może zostać z zasady zmieniona wyłącznie za przyzwoleniem stron, choć możliwe jest zawarcie w dokumencie zapisu pozwalającego deweloperowi na jej podniesienie przy jednoczesnej gwarancji prawa klienta do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów;
 4. Informacje dotyczące wysokości odsetek oraz kar umownych dla stron przy jednoczesnym dopilnowaniu, by wysokość odsetek na rzecz dewelopera nie przewyższała kar umownych przewidzianych dla nabywcy;
 5. Termin przeniesienia praw do nieruchomości na nabywcę;
 6. Wysokość oraz warunki regulujące dokonywanie przez nabywcę opłat na rzecz dewelopera;
 7. Informacje dotyczące nieruchomości, obejmujące m.in. jej stan prawny, określenie właściciela lub użytkownika wieczystego, a także wszelkie ewentualne służebności oraz obciążenia;
 8. Informacje dotyczące powierzchni, położenia oraz istotnych właściwości budynku, jak np. liczba pięter;
 9. Określenie sposobu pomiaru powierzchni nieruchomości – najczęściej w formie opisu metody pomiaru;
 10. W przypadku mieszkania, informacje dotyczące jego położenia w budynku, a także rozkładu pomieszczeń oraz zakresu prac wykończeniowych uwzględnionych w umowie;
 11. Numer pozwolenia na budowę i dane jednostki wydającej;
 12. Określenie dat rozpoczęcia i zakończenia realizacji;
 13. Informacje dotyczące warunków odstąpienia od umowy zgodnie z art. 29 ustawy deweloperskiej oraz warunków zwrotu świadczeń wniesionych przez nabywcę w przypadku zajścia tejże;
 14. Oświadczenie nabywcy o przyjęciu i zapoznaniu się z treścią prospektu informacyjnego oraz jego załączników;
 15. Informacje odnośnie terminu i sposobu powiadomienia nabywcy o odbiorze domu lub lokalu;
 16. O ile lokal mieszkalny jest obciążony – informacje odnośnie zgody wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu i przeniesienie jego własności po uiszczeniu pełnej kwoty przez nabywcę. Informacje mogą również dotyczyć przeniesieniu części własności wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości przeznaczonej do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych – również po uiszczeniu pełnej kwoty przez nabywcę. Zapis może również zawierać informację o braku udzielenia zgody lub o zgodzie wierzyciela na bezobciążeniowe przeniesienie własności nieruchomości razem z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość na nabywcę;
 17. Zobowiązanie dewelopera do ukończenia budowy, wyodrębnienia lokalu mieszkaniowego oraz przeniesienia na nabywcę praw jego własności oraz innych praw umożliwiających korzystanie z niego. Zapis może też mówić o przeniesieniu na nabywcę własności nieruchomości razem z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego będącego odrębną nieruchomością. Może również informować o przeniesieniu części własności nieruchomości razem z prawem do wyłącznego z niej korzystania.

Nasi adwokaci ze Szczecina przeanalizują Twoją umowę deweloperską i sprawdzą, czy wszystko jest w porządku!

Zadzwoń i uzyskaj pomoc od naszych adwokatów

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.